Menü Bezárás

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

2.1.1. Jogszabályok

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
 • a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • a 3/2020. (I. 31.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR);
 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

 2.1.2. Szabályzatok

Adatvédelmi szabályzat feltöltése

2.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

https://www.dunamentirek.hu/Finanszirozás

2.3. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Irányadó a 2.13 pontban foglalt tájékoztatás.

2.4. Hirdetmények, közlemények

https://www.dunamentirek.hu/Aktuális/Covid-19

2.5. Vizsgálatok, ellenőrzések

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Nyilvános megállapítások nincsenek.

2.6. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Az adatigénylést a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a szám alatti székhely Titkárságán
Telefon: +36 (1) 202-2802
Levélcím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a
E-mail: budapest@dunamentirek.hu
lehet benyújtani.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére a Társaságnál az ügyvezető igazgató, az adatvédelmi tisztviselő és a szakmai vezető illetékes (Szakmai vezető: az a vezető beosztású munkavállaló, akinek illetékességi területéről a közérdekű adatot igényelték.)

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Tatár Zsolt, tatar.zsolt@dunamentirek.hu