Menü Bezárás

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

2.1.1. Jogszabályok

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
 • a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • a 3/2020. (I. 31.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR);
 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

 2.1.2. Szabályzatok

Adatvédelmi és információszabadság szabályzat.
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet

A korábban hatályos szabályzatok az Archívumban találhatóak.

2.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

https://www.dunamentirek.hu/Finanszirozás

2.3. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Irányadó a 2.13 pontban foglalt tájékoztatás.

2.4. Hirdetmények, közlemények

https://www.dunamentirek.hu/Aktuális/Covid-19

2.5. Vizsgálatok, ellenőrzések

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Nyilvános megállapítások nincsenek.

2.6. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Az adatigénylést a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a szám alatti székhely Titkárságán
Telefon: +36 (1) 202-2802
Levélcím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a
E-mail: budapest@dunamentirek.hu
lehet benyújtani.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére a Társaságnál az ügyvezető igazgató, az adatvédelmi tisztviselő és a szakmai vezető illetékes (Szakmai vezető: az a vezető beosztású munkavállaló, akinek illetékességi területéről a közérdekű adatot igényelték.)

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Tatár Zsolt, tatar.zsolt@dunamentirek.hu