Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyi adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a
Levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a
Adószám: 10688223-1-43
Honlap: www.dunamentirek.hu
E-mail: budapest@dunamentirek.hu

Telefonszám: +36 (1) 202-2802

Telephely: 9026 Győr, Szabadrév u. 11.
Telefonszám: +36 (96) 511-210

Telephely: 1135 Budapest, Lehel u. 59. C épület

Telefonszám: +36 (1) 214-6050

Telephely: 8300 Tapolca, Bartók Béla u. 1-3.

Telefonszám: +36 (87) 510-365

Telephely: 1205 Budapest, Kossuth Lajos u. 143.

Telefonszám: +36 (1) 285-2091

Telephely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 56.

Telefonszám: +36 (1) 309-7755

Telephely: 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.

Telefonszám: +36 (82) 801-802

Telephely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. 9.épület

Telefonszám: +36 (1) 458-4580

1.1.2. A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. vezetői, kapcsolat

dr. Horpácsy Balázs ügyvezető
elérhetőség: email: ugyvezeto@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

Derényi Diána gazdasági igazgató
elérhetőség: email: gazdasagi@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

dr. Kovács Péter – Orvosigazgató, Központi telephely
elérhetőség: email: budapest@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

dr. Boga Péter – Orvosigazgató, Győri telephely
elérhetőség: email: gyor@dunamentirek.hu, tel: +36 (96) 511-210

dr. Krizsa Ferenc – Orvosigazgató, Róbert Károly telephely

elérhetőség: email: info@rkmedcentrum.hu, tel: +36 (1) 214-6050

dr. Török Attila – Orvosigazgató, Pannon telephely

elérhetőség: email: pritap@t-online.hu, tel: +36 (1) 214-6050

dr. Forgács Vince – Orvosigazgató, Forgács Intézet telephely

elérhetőség: email: info@forgacsintezet.hu, tel: +36 (1) 285-2091

dr. Vass Zoltán – Orvosigazgató, Dévai Intézet telephely

elérhetőség: email: info@devaiintezet.hu, tel: +36 (1) 309-7755

dr. Mánfai Zoltán – Orvosigazgató, Dr. Domány Sándor Központ Kaposvár

elérhetőség: email: dshrk@kmmk.hu, tel: +36 (82) 801-802

dr. Zeke József – Orvosigazgató, Budai Meddőségi Centrum

elérhetőség: email: bmc@janoskorhaz.hu, tel: +36 (1) 458-4579

1.1.3. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

dr. Tűzkő Nándor Felügyelő Bizottság elnöke
elérhetőség: email: budapest@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

dr. Lénárt Endre Felügyelő Bizottsági tag
elérhetőség: email: budapest@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

dr. Bori-Tolnai Krisztina Felügyelő Bizottsági tag
elérhetőség: email: budapest@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

Dr. Végvári Tamás Felügyelő Bizottsági tag

elérhetőség: email: budapest@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

Bukovszky Magdolna Felügyelő Bizottsági tag

elérhetőség: email: budapest@dunamentirek.hu, tel: +36 (1) 202-2802

1.2. Szervezeti felépítés

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ jelenlegi szervezeti felépítését a csatolt organogram mutatja be. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az organogram a szervezeti változások függvényében változhat, ezért javasoljuk az esetleges módosítások követését!

A szervezeti ábra megtekintéséhez kattintson ide.

1.3. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet

Országos Kórházi Főigazgatóság

https://okfo.gov.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

2.1.1. Jogszabályok

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
 • a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • a 3/2020. (I. 31.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR);
 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

 2.1.2. Szabályzatok

Adatvédelmi és információszabadság szabályzat
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet

9. számú melléklet

A korábban hatályos szabályzatok az Archívumban találhatóak.

2.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

https://www.dunamentirek.hu/Finanszirozás

2.3. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Irányadó a 2.13 pontban foglalt tájékoztatás.

2.4. Hirdetmények, közlemények

https://www.dunamentirek.hu/Aktuális/Covid-19

2.5. Vizsgálatok, ellenőrzések

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Nyilvános megállapítások nincsenek.

2.6. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Az adatigénylést a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a szám alatti székhely Titkárságán
Telefon: +36 (1) 202-2802
Levélcím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a
E-mail: budapest@dunamentirek.hu
lehet benyújtani.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére a Társaságnál az ügyvezető igazgató, az adatvédelmi tisztviselő és a szakmai vezető illetékes (Szakmai vezető: az a vezető beosztású munkavállaló, akinek illetékességi területéről a közérdekű adatot igényelték.)

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Tatár Zsolt, tatar.zsolt@dunamentirek.hu

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Éves költségvetés, beszámoló.

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

3.2. Létszám és személyi juttatások

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

3.3. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

Az DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései.

Éves bontásban az ötmillió forintot elérő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

3.4. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

Intézkedési terv

To top
Megszakítás