Menü Bezárás

Alapvető jogszabályok

Társaság tevékenységére, működésére vonatkozó alapvető jogszabályok

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv.
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
2000. évi C. tv. a számvitelről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)